sitemap
Site language CroatiaCroatian
United Kingdom (Great Britain)English
Germany (D)German
 
Dobro je znati...
» Nakon nesreće...?
» Autom u inozemstvo
» Provjera osiguranja
» Granično osiguranje
  
Zaštita potrošača
» Mirenje
» Pravobranitelj
  
Edukacija
» CEDOH
  
» Prijava na mail listu
  
HUO članovi
  
HUO je član

Zakonodavstvo


Zakon o osiguranju NN 151/05, 87/08, 82/09, 54/13, 30/15, 112/18.

Zakon o obveznim osiguranjima u prometu NN 151/05, 36/09, 75/09, 76/13, 152/14.

Zakon o obveznim odnosima NN 35/05, 41/08, 78/15, 29/18.

Zakon o sigurnosti prometa na cestama NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 92/14, 64/15, 108/17.

Prekršajni zakon NN 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17.

Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga NN 140/05, 12/12.

Uredba o dopuni Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga NN 154/11.

Zakon o mirenju NN 18/11.

Zakon o zaštiti potrošača NN 41/14, 110/15.

Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila NN 150/02.

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma NN 108/17.

Pomorski zakonik NN 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15.