sitemap
Site language CroatiaCroatian
United Kingdom (Great Britain)English
Germany (D)German
 
Dobro je znati...
» Nakon nesreće...?
» Autom u inozemstvo
» Provjera osiguranja
» Granično osiguranje
  
Zaštita potrošača
» Mirenje
» Pravobranitelj
  
Edukacija
» CEDOH
  
» Prijava na mail listu
  
HUO članovi
  
HUO je član

Organizacija Ureda


 

 

 

Ostala tijela Ureda – Stalne stručne komisije

 

Stalne stručne komisije su tijela Hrvatskog ureda za osiguranje, osnovane za pojedine vrste i grupe osiguranja kao i za pojedine poslove koji su od značaja za društava za osiguranje.

Članovi su priznati stručnjaci za pojedine vrste i grupe osiguranja odnosno poslove za koje je komisija osnovana.

Upravni odbor imenuje na prijedlog direktora članove stalnih stručnih komisija.
Upravni odbor, direktor i stalne stručne komisije mogu po potrebi imenovati i druge komisije i radne grupe za pojedine određene poslove.

Direktor, odnosno osoba koju on ovlasti, saziva i koordinira rad stalnih stručnih komisija.

Stalne stručne komisije Hrvatskog ureda za osiguranje su:

  • Komisija za motorna vozila
  • Komisija za statistiku i normizaciju
  • Komisija za imovinska osiguranja
  • Komisija za osiguranja od odgovornosti iz djelatnosti
  • Komisija za osobna osiguranja
  • Komisija za transportna i kreditna osiguranja
  • Komisija za pravne poslove i zakonodavstvo