sitemap
Site language CroatiaCroatian
United Kingdom (Great Britain)English
Germany (D)German

O nama


Hrvatski ured za osiguranje je neprofitna pravna osoba koja u pravnom prometu s trećim osobama predstavlja udruženje društava za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Poslovi Hrvatskog ureda za osiguranje utvrđeni su Zakonom o osiguranju, Zakonom o obveznim osiguranjima u prometu te drugim propisima:

  • poslovi Udruženja društava za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,
  • poslovi predstavljanja i zastupanja interesa društva za osiguranje u međunarodnim institucijama,
  • poslovi nacionalnog Ureda zelene karte osiguranja i druge poslove utvrđene međunarodnim sporazumima o osiguranju vlasnika vozila od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama,
  • poslovi vođenja Garancijskog fonda,
  • poslovi provođenja graničnog osiguranja od automobilske odgovornosti,
  • poslovi vođenja Informacijskog centra,
  • poslovi Ureda za naknadu,
  • poslovi statistike osiguranja,
  • poslovi rješavanja pritužbi osiguranika odnosno oštećenih osoba – Pravobranitelj osiguranja,
  • poslovi izvansudskog rješavanja sporova između osiguranika odnosno ugovaratelja osiguranja (potrošača) i društava za osiguranje kao ponuditelja usluge osiguranja – Centar za mirenje.

 

Ured obavlja i druge poslove od općeg i zajedničkog interesa za djelatnost osiguranja.

Tijela upravljanja Hrvatskog ureda za osiguranje su Skupština koju čine predstavnici svih članova Ureda, Upravni odbor kojeg čine članovi Ureda sukladno odredbama Statuta Ureda te direktor Ureda.

Predsjednik Upravnog odbora je mr.sc. Slaven Dobrić, a zamjenici predsjednika Upravnog odbora su Jasminka Horvat Martinović, Marijan Kralj, Marin Matijaca, mag. Tatjana Račić-Žlibar.

Direktor Ureda je mr.sc. Hrvoje Pauković iz Zagreba.


Članovi Hrvatskog ureda za osiguranje su društva za osiguranje i reosiguranje. Popis društva za osiguranje i reosiguranje koji su članovi Ureda možete vidjeti ovdje.
 

Hrvatski ured za osiguranje, osim što je član Savjeta ureda zelene karte osiguranja - Council of Bureaux (COB), predstavlja i zastupa hrvatska društva za osiguranje i u ostalim međunarodnim institucijama osiguranja u svim vrstama osiguranja te je član krovnog Europskog udruženja osiguratelja i reosiguratelja - Insurance Europe i Međunarodne unije pomorskih i transportnih osiguranja - International Union of Marine Insurance (IUMI).

 

Hrvatski ured za osiguranje ima sjedište u Zagrebu.

Skraćeni naziv tvrtke je HUO.

 

Adresa:

Hrvatski ured za osiguranje

Martićeva 71
HR - 10000 Zagreb

OIB: 38922958547

   
+385 1 46 96 600+385 1 46 96 600      
+385 1 46 96 660+385 1 46 96 660      
huo@huo.hr      
 

www.huo.hr