sitemap
Site language CroatiaCroatian
United Kingdom (Great Britain)English
Germany (D)German

 


Centar za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje osnovan je odlukom Upravnog odbora Hrvatskog ureda za osiguranje od 29.03.2007.godine.

Centar za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje omogućava provođenje postupka mirenja u sporovima iz osigurateljnih i odštetnih odnosa temeljem ugovora o osiguranju odnosno temeljem zakona, i to o pravima oštećenih osoba, osiguranika ili društava za osiguranje.

Direktor Hrvatskog ureda za osiguranje koordinira rad Centra za mirenje, a tajnik Centra za mirenje daje informacije strankama o postupku mirenja, posreduje između stranaka i izmiritelja te direktora Centra u organizaciji samog mirenja, vodi evidenciju provedenih postupaka mirenja, podnosi godišnje izvješće o radu Centra Upravnom odboru Hrvatskog ureda za osiguranje i dr.

Centar za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje notificiran je kao tijelo za alternativno rješavanje potrošačkih sporova, Odlukom Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta od 11. svibnja 2017., temeljem članka 27. stavka 2. Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (Narodne novine, broj 121/2016) kojim je implementirana Direktiva 2013/11/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova te je uređena provedba Uredbe (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o online rješavanju potrošačkih sporova.

Odluka je objavljena dana 16. svibnja 2017. na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Sukladno navedenoj Odluci Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Centar za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje nadležan je za rješavanje svih domaćih i prekograničnih online i offline potrošačkih sporova koji proizlaze iz osigurateljnih i odštetnih odnosa između potrošača s boravištem u Europskoj uniji i društva za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj na jednostavan, brz, učinkovit te za potrošača besplatan način.

Mrežna stranica Europske komisije – ODR Platforma sadrži podatke o svim nacionalnim notificiranim tijelima za alternativno rješavanje potrošačkih sporova u Europskoj uniji.

 

 • troškove postupka mirenja koje se odnose na honorar izmiritelja i druge troškove mirenja snosi društvo za osiguranje (putem Hrvatskog ureda za osiguranje) koje je iniciralo odnosno pristalo na prijedlog za provođenje postupka mirenja
 • sve troškove vezane uz administrativni rad u svezi s mirenjem snosi Hrvatski ured za osiguranje
 • upisne takse se ne plaćaju

Dakle, ukoliko vodite sudski postupak protiv nekog od društva za osiguranje pozivamo Vas na rješenje spora mirnim putem posredstvom ovog Centra za mirenje jer:

 • Mirenje je neformalno, riječ je o modusu pregovaranja, komunikacija sa Centrom za mirenje i izmiriteljem je pretežito usmena i ne podliježe strogoj formi.
 • Mirenje je dobrovoljno, autonomija stranaka je apsloutna, konačni ishod postupka ovisi isključivo o volji stranaka.
 • Mirenje je prvenstveno za stranke financijski povoljno, a posebno imajući u vidu da troškove izmiritelja snosi društvo za osiguranje koje je iniciralo mirenje ili je pristalo na provođenje mirenja, u našem Centru ne postoji dužnost plaćanja upisnih taksi, administrativne troškove mirenja snosi Hrvatski ured za osiguranje.
 • Mirenje je brz postupak koji najčešće završava u jednom sastanku stranaka i izmiritelja.
 • Mirenje je povjerljivo, te se podaci izneseni u postupku mirenja ne mogu koristiti u sudskom ili arbitražnom postupku.
 • Izmiritelji su nepristrane osobe, suci ili u struci istaknuti pravnici, koji u neposrednoj i neformalnoj komunikaciji sa strankama nastoje iznaći obostrano zadovoljavajuće rješenje.

Mirenje se provodi sukladno odredbama Pravilnika o radu Centra za mirenje i postupku mirenja pri Hrvatskom uredu za osiguranje.

Mirenje se pokreće podnošenjem “Prijedloga za provođenje postupka mirenja” Centru za mirenje, na koji se protustranka očituje u roku od 15 dana od dana dostave istog dostavljanjem Centru za mirenje “Odgovora protustranke na prijedlog za provođenje postupka mirenja”.

Stranke mogu postupak mirenja urediti prema pravilima o kojima se stranke dogovore, u koju svrhu se strankama preporučuje koristiti standardni Sporazum o mirenju.

Na sva pitanja koja nisu izričito riješena sporazumom stranaka, primjenjuje se gore navedeni Pravilnik o radu Centra za mirenje i postupku mirenja pri Hrvatskom uredu za osiguranje, a na pitanja koja nisu riješena Pravilnikom Zakon o mirenju.

Postupak mirenja u domaćim potrošačkim sporovima vodi se na hrvatskom jeziku, a u slučaju prekograničnih potrošačkih sporova moguće je postupak mirenja voditi na engleskom jeziku. Prijedlog za provođenje postupka mirenja može se podnijeti na hrvatskom i engleskom jeziku.

 

Kako pokrenuti postupak mirenja?

Prijedlog za provođenje postupka mirenja podnosi se Centru za mirenje u pisanom obliku (u svrhu ubrzanja postupka prihvaća se prijedlog podnesen e-mailom odnosno faxom).

Centar za mirenje prijedlog dostavlja drugoj stranci kako bi se u roku od 15 dana od dostave prijedloga, izjasnila o tom prijedlogu.

Za provođenje postupka mirenja potrebna je suglasnost obiju strana.

Postupci mirenja najčešće se okončavaju na jednom sastanku stranaka. Po potrebi je moguće održati više sastanaka u postupku mirenja ovisno o dogovoru stranaka.

Tko su izmiritelji?

Postupak mirenja provode izmiritelji koji su imenovani na listu izmiritelja Centra za mirenje pri HUO iz reda stručnjaka koji su prošli odgovarajuću edukaciju ili se radi o stručnim osobama koje su se u pravnoj struci istakle znanstvenim ili stručnim radom ili svojim javnim djelovanjem.

Upravni odbor donosi inicijalnu listu izmiritelja koju naknadno može dopuniti direktor Hrvatskog ureda za osiguranje.

Većim dijelom na listi izmiritelja ovog Centra nalaze se upravo suci sa višegodišnjim iskustvom u rješavanju sporova iz osigurateljnih i odštetnih odnosa.

 

Koja su osnovna načela postupka mirenja?

načelo dispozitivnosti – izražava dobrovoljnost mirenja u svim fazama postupka.

Pokretanje postupka mirenja i sudjelovanje u postupku je dobrovoljno. Postupak mirenja može se pokrenuti samo uz suglasnost stranaka. Također i tijekom postupka mirenja svaka stranka može uputiti drugim strankama i izmiritelju pisanu izjavu o odustajanju od postupka mirenja.

načelo usmenosti – omogućuje brzo odvijanje postupka

načelo hitnosti, ekonomičnosti i učinkovitosti – mirenje se obavlja bez odugovlačenja uz što manji trošak

načelo fleksibilnosti i neformalnosti – mirenje je oblik alternativnog rješavanja sporova kojim se izbjegava krutost formalnog pravnog postupka

načelo povjerljivosti – sudionici u postupku dužni su poštivati tajnost podataka koji se odnose na postupak mirenja

 

Koji je osnovni cilj postupka mirenja?

Primarni cilj postupka mirenja je rješenje spora nagodbom, uz izbjegavanje dugotrajnih i skupih sudskih postupaka.

Nagodba sklopljena u postupku mirenja ovršna je isprava ako je u njoj utvrđena obveza na činidbu o kojoj se stranke mogu nagoditi te ako sadrži izjavu obvezanika o neposrednom dopuštenju ovrhe (klauzulu ovršnosti).

Osiguranici i oštećene osobe, prema Pravilniku ovog Centra, u posebno su povoljnom položaju obzirom na način kako je regulirano snošenje troškova mirenja:

Hrvatski ured za osiguranje te društva za osiguranje članovi Ureda deklarirali su pozitivan stav za rješenje sporova mirnim putem i kroz članak 16. Pravilnika o radu Centra za mirenje i postupku mirenja pri Hrvatskom uredu za osiguranje kojim je određeno:

 • troškove postupka mirenja vezane uz honorar izmiritelja i druge troškove izmiritelja snosi društvo za osiguranje koje je iniciralo odnosno pristalo na provođenje postupka mirenja (putem Hrvatskog ureda za osiguranje)
 • troškove vezane uz administrativni rad u svezi s mirenjem snosi Hrvatski ured za osiguranje.
 • upisne takse se ne plaćaju

Ako se stranke nisu sporazumjele drugačije, nagrada izmiritelju, uključivo sva propisana davanja, plaća se ovisno o vrijednosti predmeta spora:

 

Vrijednost predmeta spora Ukupna netto nagrada izmiritelja
do 10.000,00 kn 300,00 kn
10.001,00 - 50.000,00 kn 500,00 kn
50.001,00 - 150.000,00 kn 850,00 kn
150.001,00 - 400.000,00 kn 1.300,00 kn
400.001,00 - 700.000,00 kn 1.600,00 kn
700.001,00 - 1.500.000,00 kn 2.000,00 kn

Ako je vrijednost predmeta spora veća od 1.500.000,00 kn, visina nagrade izmiritelju iznosi 2.500,00 kn.

Od 04. veljače 2014. godine Centar za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje postao je član FIN-NET-a (Financial Dispute Resolution Network) koji predstavlja mrežu nacionalnih institucija za izvansudsko rješavanje sporova (ADR – Alternative Dispute Resolution) u zemljama Europskog gospodarskog prostora (članice Europske unije te Island, Liechtenstein i Norveška) nadležnih za rješavanje sporova između potrošača i pružatelja financijskih usluga. Europska komisija 2001. godine osnovala je FIN–NET u svrhu omogućavanja što jednostavnijeg pristupa potrošača izvansudskim načinima rješavanja sporova u prekograničnim sporovima. U slučaju spora između primjerice potrošača iz Hrvatske i davatelja financijskih usluga u zemlji Europskog gospodarskog prostora, potrošač bi trebao svoju žalbu prvo uputiti dotičnom inozemnom davatelju financijskih usluga. Ukoliko potrošač ne uspije riješiti spor direktno s inozemnim davateljem financijskih usluga onda se može obratiti ili direktno instituciji za izvansudsko rješavanje sporova u zemlji davatelja financijskih usluga ili instituciji za izvansudsko rješavanje sporova u Hrvatskoj, koja je član FIN-NET mreže – konkretno Centru za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje.

 

Promotivni video EU FIN-NET-a

 

Prilog u HTV emisiji "Proces" o postupku mirenja pred Centrom za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje.

Okrugli stol - Mirenje u sporovima naknade štete

Prilog u HTV emisiji "Dobro jutro Hrvatska" o izvansudskom rješavanju sporova pred Centrom za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje

 

Obrazac "Prijedlog za provođenje postupka mirenja"

 

KONTAKT

Hrvatski ured za osiguranje

Centar za mirenje
Martićeva 71
HR - 10000 Zagreb
   
+385 1 46 96 600      
  +385 1 46 96 646      
+385 1 46 96 663      
mirenje@huo.hr      

Tajnik Centra za mirenje je Nives Grgurić, dipl. iur.