sitemap
Site language CroatiaCroatian
United Kingdom (Great Britain)English
Germany (D)German
» Versicherungsanfrage
 
» Auslandsschaden-abteilungen
 
» Regulierungsbeauftragte

Im Falle eines Unfalls in Kroatien


 

V případě dopravní nehody v Chorvatsku ...


Při dnešní hustotě dopravy musí každý řidič počítat s možností, že se může stát účastníkem  dopravní nehody. Naštěstí dochází nejčastěji k dopravním nehodám, při nichž vznikne jen hmotná škoda, přestože je bohužel i velký počet dopravních nehod s těžkými následky. Po dopravní nehodě se setkáváme každopádně s četnými problémy. Naším přáním je, abychom Vám v takové situaci pomohli, alespoň co se týče pojištění, proto jsme pro Vás vytiskli tento letáček.

Čemu musí zahraniční řidiči věnovat pozornost, aby uplatnili své nároky.

Po dopravní nehodě ihned zastavte vozidlo, označte místo nehody a pomozte zraněným osobám. V případě menší škody odstavte vozidlo na stranu. V každém případě zavolejte dopravní policii, která sepíše policejní protokol a vydá Vám "Potvrzení o poškození vozidla" (Potvrda).

V každém případě si zapište státní poznávací značku, jména a adresy řidičů a majitelů vozidel, kteří se podíleli na dopravní nehodě, jakož i údaje o pojištovně, u které mají vozidla odpovědnostní pojištění, a číslo pojistky. Rovněž si zapište jména a adresy svědků a dle možnosti vyfotografujte i místo nehody. Rozumí se samo sebou, že i Vy musíte dát své údaje ostatním účastníkům dopravní nehody, především údaje ze zelené karty.

Navrhujeme Vám, abyste za tímto účelem použili "Evropskou zprávu o nehodě", která má totožný text ve všech jazycích a vyplňuje se dvojmo. "Evropská zpráva o nehodě" obsahuje řadu typických situací, ke kterým může při dopravní nehodě dojít. Křížkem označte odpovídající variantu a nakreslete co nejpřesněji skicu nehody. Na základě "Evropské zprávy o nehodě" se v žádném případě neuznává vina. Tato zpráva slouží výlučně ke shrnutí objektivních údajů, a proto se může klidně podepsat. Všichni řidiči z evropských zemí by měli mít tento formulář u sebe (dostávají ho od svých pojištoven a automotoklubů) a chorvatští řidiči ho musí mít dle Zákona o pojištění.

Svou žádost o odškodnění (to může být i "Evropská zpráva o nehodě") podejte pojištovně, u které má řidič s chorvatskou státní poznávací značkou vozidlo pojištěné. V Chorvatsku existuje 15 pojištoven, které se zabývají zákonným pojištěním motorových vozidel (odpovědnostním pojištěním) a mají pobočky na celém území Chorvatska. Svou žádost o odškodnění pošlete přímo na adresu ředitelství pojištovny, kterou si můžete vyhledat na přiloženém seznamu. Na poslední stránce uvádíme i adresy a telefonní čísla jednotlivých poboček pojištoven pro mezinárodní škody, kam můžete rovněž poslat žádost o odškodnění a kde můžete obdržet veškeré informace o vyřizování škody.

Ve zvláštních případech (např. při srážce dvou cizinců, srážce s nepojištěným nebo neznámým vozidlem, vozidlem UN nebo NATO a pod.) se rovněž můžete obrátit přímo na nás - a my Vaší žádost prostudujeme a dáme Vám potřebnou informaci a pošleme Vaší žádost o odškodnění příslušnému úřadu k dalšímu řízení.

Svou žádost o odškodnění můžete podat během svého pobytu v Chorvatsku, i později, po návratu do své země.

Odhad škody na svém vozidle proveďte dle možnosti u pojištovny, u které byl škůdce pojištěný (zdarma), a pokud to není možné, u jiné chorvatské pojištovny (za cenu cca 200 Kuna - 25 € - a tato částka Vám bude refundována od pojištovny škůdce). U menších škod nebo v případě, kdy lze objem škody vidět z fotografií a vyplývá z policejního protokolu, odhad není nutný. Dle chorvatských předpisů se uhrazují i škody způsobené na věcech a škody způsobené osobám (výdaje za opravu, odtahovací služba, ztráta hodnot, kasko, výdaje za poskytnutí lékařské pomoci a za léčení, ztráta výdělku, úhrada za bolestné ...).

Im Falle eines Unfalls in Kroatien ...


Bei der heutigen Verkehrsdichte muß jeder Autofahrer damit rechnen, in einen Unfall verwickelt zu werden. Obwohl bei den meisten Verkehrsunfällen glücklicherweise nur Sachschaden entsteht, ereignen sich leider auch viele Verkehrsunfälle mit Personenschäden. In jedem Fall müssen Sie aber nach Unfällen leider mit zahlreichen Problemen rechnen, die auf Sie zukommen werden. Es ist unser Wunsch, Ihnen mit diesem Merkblatt wenigstens im Hinblick auf die Versicherung und Ihren Anspruch auf Schadenersatz, zumindest mit Rat, beizustehen.

Was Sie als ausländischer Autofahrer beachten müssen, um zu Ihrem Recht zu kommen.

Nach einem Unfall bitte sofort anhalten, die Unfallstelle sichern und gegebenenfalls Verletzten helfen. Bei geringfügigem Schaden sollte unverzüglich beiseite gefahren werden. Rufen Sie auf jeden Fall die Polizei, die ein Protokoll aufnehmen und Ihnen eine polizeiliche Unfallbestätigung (Potvrda) ausstellen wird.

Unbedingt Kennzeichen, Name und Anschrift von Fahrer und Halter der beteiligten Fahrzeuge sowie deren Haftpflichtversicherung und Versicherungsnummer notieren. Außerdem Name und Anschrift von Unfallzeugen festhalten und nach Möglichkeit die Unfallstelle fotografieren. Selbstverständlich sollen auch Sie den anderen Unfallbeteiligten die obigen Angaben machen, vor allem sollten Sie ihnen Angaben aus der Grünen Karte bekanntgeben.

Für die Datenerfassung schlagen wir Ihnen vor, den sogenannten "Europäischen Unfallbericht" zu verwenden. Der Text lautet in allen Sprachen gleich. Der "Europäische Unfallbericht" wird im Durchschreibeverfahren angefertigt und enthält eine Reihe von typischen Verkehrssituationen, die zu einem Verkehrsunfall führen können. Sie sind entsprechend anzukreuzen, die Skizze ist möglichst genau anzufertigen. Mit diesem Unfallbericht hat man keinesfalls ein Schuldanerkenntnis abgegeben. Er dient lediglich zur Erfassung von objektiven Daten. Den "Europäischen Unfallbericht" kann man daher mit gutem Gewissen unterschreiben. Fahrer aus europäischen Ländern sind in der Regel mit dem Unfallbericht versorgt (sie bekommen ihn bei Ihren Versicherungsgesellschaften oder Kraftfahrerorganisationen) und kroatische Fahrer sind gesetzlich verpflichtet ihn mitzuführen.

Ihre Schadenersatzansprüche können Sie bei der Kfz-Haftpflichtversicherung des kroatischen Unfallgegners geltend machen (dazu kann auch der "Europäische Unfallbericht" verwendet werden). In Kroatien gibt es 15 Kfz-Haftpflichtversicherungsgesellschaften, mit Geschäftsstellen in ganz Kroatien. Richten Sie Ihre Ansprüche an den im Verzeichnis angegebenen Sitz der Versicherungsgesellschaft. Nachstehend führen wir auch die Adressen und Telefonnummern einiger Geschäftsstellen an, an die Sie ebenfalls Ihre Ansprüche richten können. Dort werden Ihnen fremdsprachige Mitarbeiter auch alle nötigen Auskünfte über die Schadensabwicklung geben.

In Sonderfällen (z.B. wenn der Unfallgegner auch ein Ausländer ist, bei Unfällen mit nichtversicherten Fahrzeugen oder Fahrerflucht, bei Unfällen mit Fahrzeugen der Vereinten Nationen oder der NATO, u.ä.) können Sie sich auch direkt an uns wenden - wir geben Ihnen alle erforderlichen Informationen und leiten gegebenenfalls Ihren Ersatzanspruch an die für die Abwicklung derartiger Schäden zuständige Stelle weiter.

Ihre Schadenersatzansprüche können Sie sowohl bereits während Ihres Aufenthalts in Kroatien als auch nach Ihrer Heimkehr geltend machen.

Der Fahrzeugschaden sollte möglichst durch Experten der gegnerischen Versicherungsgesellschaft besichtigt werden (kostenlos) oder, falls dies nicht möglich ist, können auch Schadensexperten einer anderen kroatischen Versicherung eingeschaltet werden (die Kosten belaufen sich auf ca. 200 Kuna - ca. 25 € - sie werden vom Versicherer des Schädigers übernommen). Ist dies aus zeitlichen Gründen nicht möglich, kann die Begutachtung auch in Ihrem Land erfolgen.

Bei Bagatellschäden bzw. wenn der Schadensumfang auf Grund von Fotos und polizeilichem Unfallprotokoll ermittelt werden kann, ist ein Gutachten nicht erforderlich. Nach kroatischem Recht werden sowohl Sach- als auch Personenschäden ersetzt (Reparaturkosten, Abschleppkosten, Wertminderung, Kaskoselbstbeteiligung, Arzt-, Heil- und Pflegekosten, Verdienstausfall, Schmerzensgeld...).

Que faire en cas d’accident de la circulation en Croatie...


La circulation routière étant actuellement de plus en plus dense, tout conducteur peut se trouver impliqué dans un accident de la circulation. La plupart des sinistres ne cause fort heureusement que des dégâts matériels. Malheureusement, un trop grand nombre d’entre eux ont des conséquences graves. Dans chacun des cas, de nombreux problèmes restent à résoudre lors d’un accident. La présente documentation est destinée à vous aider dans ces situations.

Points importants a respecter par les conducteurs étrangers afin de pouvoir faire valoir leurs droits.

Après un accident, arrêter immédiatement le véhicule, protéger le lieu de l’accident et aider éventuellement les personnes blessées. Dans l’hypothèse d’un plus petit dommage, placer le véhicule sur le côté de la route. Dans tous les cas, appeler la police routière qui établira un constat et qui vous donnera un "Certificat de véhicule endommagé" (Potvrda).

Ne pas oublier d’inscrire le numéro d’immatriculation du véhicule, le nom et l’adresse du propriétaire du propriétaire de celui-ci, ainsi que les coordonnées de sa compagnie d’assurance correspondant au numéro de la police d’assurance. Prendre également note du nom d’un éventuel témoin et photographier si possible les lieux. Il demeure entendu que vous remettrez ces informations aux autres protagonistes impliqués dans le sinistreet tout spécialement les données de la carte verte.

Nous suggérons que vous utilisiez à cet effet le formulaire européen dit "Constat d’accident" rédigé de la même façon dans toutes les langues et automatiquement établi en double exemplaire. Ce formulaire recense plusieurs situations - type pouvant être à l’origine d’accidents de la circulation. Indiquer par une croix la variante correspondant aux circonstances et faire un croquis le plus proche des faits. Surtout ne pas faire état de sa responsabilité dans le Constat. Celui-ci a pour seule finalité de rassembler des données objectives et peut librement être signé par vous. Les conducteurs des pays européens sont d’habitude en possession de ce formulaire (ils leur est adressé par leur assureur ou éventuellement un automobile-club). En Croatie, la loi oblige tout conducteur à avoir ce document sur lui.

Votre constat - en l’occurrence le formulaire européen "Constat d’accident" - est à remettre à la compagnie d’assurance du conducteur croate. Il existe en Croatie 15 compagnies d’assurances qui pratiquent le risque automobile, avec des filiales dans tout le pays. Envoyez votre constat directement au siège de l’assurance, dont vous trouverez l’adresse ci-après. En dernière page, vous trouverez également les coordonnées des filiales auxquelles vous pouvez également adresser cette pièce et auprès desquelles vous pourrez obtenir tout renseignement utile sur le traitement du dossier.

Dans certains cas précis (par exemple accident entre deux étrangers, un non-assuré ou avec un véhicule demeuré inconnu, véhicule des Nations unies, OTAN et autres), vous pouvez également vous adresser directement à notre bureau qui étudiera le constat et vous donnera les renseignements nécessaires; le cas échéant, il transmettra votre dossier au service compétent.

Ces formalités - remise du constat - peuvent se faire durant votre séjour en Croatie ou de retour dans votre pays d’origine.

L’expertise du véhicule doit se faire, si possible, par la compagnie d’assurance du responsable (expertise gratuite) ou, si cela s’avère impossible, par n’importe quelle compagnie d’assurance croate (les frais d’expertise s’élèvent à environ 200 Kunas - 25 € - ce montant vous sera remboursé par l’assurance de l’auteur de l’accident). Si les dommages occasionnés sont modiques ou sont visibles à l’œil nu, par des photographies ou enfin le procès-verbal de la police, l’expertise n’est pas nécessaire. D’après les règles en vigueur en Croatie, les dommages matériels et les dommages aux personnes (frais de réparation, dépannage, perte matérielle, franchise en assurance-dommage, frais et soins médicaux, pertes de salaires, préjudices moraux...) font l’objet d’une indemnisation.
 

In Case of a Traffic Accident in Croatia ...


Due to the constant increase in road traffic and the high density of traffic today, each motorist must accept the possibility of being involved in a car accident. Although most traffic accidents fortunately result only in material damage, there are numerous cases involving personal injury. Regardless of the nature you will have to face many problems arising from the accident. The aim of this leaflet is to help you cope with these problems, at least by providing advice on insurance procedures and your right to compensation.

What foreign motorists should keep in mind in order to protect their interests.

After a traffic accident please stop immediately, secure the scene of the accident and help the injured. If the damage is minimal, you should immediately drive to the side of the road. Always call the police, who will take down a report, and request a so-called Certificate of Damage (Potvrda).

Write down the registration number, the names and addresses of both the drivers and the owners of the vehicles involved as well as their third party liability insurers and the policy numbers. Also write down the particulars of the witnesses and if possible take photographs of the scene of the accident. You must also provide your own details to the other participants, but first of all produce your Green Card.

For the purpose of collecting information we suggest completing the so-called "European Accident Statement", otherwise known as the "Constat Amiable", which should have been supplied to you when you obtained your Green Card. The text of this form is the same in all the languages in which it is published and it is prepared in duplicate. The "European Accident Statement" lists a number of typical situations that can lead to an accident, which have to be deleted as necessary. In addition, you must draw a detailed sketch of the accident. Please note that by completing the form you are not admitting liability for the accident. The "European Accident Statement" merely serves to collect objective essential data and may therefore be completed and signed without reservation. European motorists usually have a "European Accident Statement" (their insurance companies or motoring organisations provide them with the forms) and Croatian motorists are obliged by law to carry it with them.

You may claim directly on the third party insurer of the Croatian motorist. There are 15 motor third party liability insurers in Croatia, with branch offices throughout the country. You should submit your claim to the head office of the insurance companies listed below. You will also find a list of addresses and telephone numbers of claims' departments in some of the branch offices where you can also file your claim. There you will receive the necessary information on claims handling and settlement.

In special cases (e.g. accidents involving two foreign motorists, accidents caused by untraced or uninsured vehicles, or hit-and-run accidents, accidents involving UN or NATO vehicles, etc.) you may also address your claim directly to us - we will provide you with the necessary information and forward your claim to the competent authority.

You can submit the claim during your stay in Croatia or you can send it after you return home.

The damage should be assessed by an expert employed by the motor insurer of the offending motorist (free of charge) or, if not available, by assessors of any other Croatian insurance company (the assessment costs approximately 200 Kuna  - i.e. approximately 25 € - the insurer of the offending motorist will meet the cost). If there is not enough time to make the assessment in Croatia, it may be done in your country as an alternative. In the event of minor damage, i.e. if it is possible to establish the value of your claim on the basis of photographs and the Police Report, there is no need to call in an assessor. Under Croatian law compensation will be paid for both personal injury and damage to property (cost of repairs, recovery from the scene of the accident, depreciation, excess on your comprehensive insurance policy, medical expenses, loss of earnings, compensation for pain and suffering...).

Teendők közlekedési baleset esetén Horvátországban ...


A mai nagy forgalomban minden gépkocsivezetőnek számolnia kell a baleset lehetőségével. Szerencsére a legtöbb közlekedési baleset csak anyagi károkkal jár, mégis, sajnos, sok súlyos következményekkel végződik. A közlekedési baleset után számos, Önre  háruló problémával kell szembenéznie. Ezt a tájékoztatást azzal a céllal nyomtattuk, hogy segítségére legyünk ilyen helyzetekben, és megkönnyítsük legalább a biztosításra vonatkozó ügyintézést.

Mire kell ügyelnie a külföldi gépkocsivezetőnek, hogy jogait megvalósíthassa.

A baleset után azonnal álljon meg gépkocsijával, biztosítsa a helyszínt és nyújtson segítséget a sérülteknek. Kisebb károk esetén járművével azonnal álljon félre. Feltétlenül értesítse a közlekedési rendőrséget, amely rendőrségi jegyzőkönyvet készít, Önnek pedig igazolást ad a jármű sérüléséről (Potvrda).

Feltétlenül jegyezze fel a balesetben résztvevő gépkocsi rendszámát, a gépkocsivezető valamint a gépkocsitulajdonos nevét és címét, a biztosítótársaság adatait és a biztosítási kötvény számát. Úgyszintén írja fel a szemtanúk nevét és címét, s amennyiben lehetséges, fényképezze le a baleset színhelyét. Magától értetődően Önnek is meg kell adnia adatait a baleset többi résztvevőjének, ezek zömmel a zöldkártyán feltüntetett adatokra vonatkoznak.

Javasoljuk, hogy használja a többnyelvű, azonos szövegtartalmú, önátírós "Európai Baleseti Nyilatkozatot", amely néhány, közlekedési balesethez vezető tipikus helyzetet tartalmaz. Kereszttel jelölje meg a megfelelő változatot, és készítsen minél pontosabb vázlatos rajzot a balesetről. Az "Európai Baleseti Nyilatkozat" kitöltése nem azt jelenti, hogy magára vállalta a felelősséget. Az kizárólag csak az objektív adatok gyűjtésére szolgál, tehát nyugodtan aláírhatja. Az európai országok gépkocsivezetői jobbára rendelkeznek ezzel a formanyomtatvánnyal (a biztosítótársaságtól vagy az autóklubtól kapják), a horvát gépkocsivezetőknek pedig a biztosításról szóló Törvény írja elő meglétét.

Kárigényét (ez lehet az "Európai Baleseti Nyilatkozat" is) jelentse be annál a biztosítónál, amelynél a horvát rendszámú gépkocsit biztosították. Horvátországban kötelező gépkocsibiztosítással 15 biztosító foglalkozik, amelynek az országban mindenhol van kirendeltsége. Kárigényét küldje el a mellékelt listán feltüntetett biztosítótársaságok egyike címére. Az utolsó oldalon feltüntetjük egyes fiókirodák címét és telefonszámát, amelyek nemzetközi kárigényekkel foglalkoznak, ahol minden szükséges felvilágosítást megkaphat, s ahova úgyszintén el lehet küldeni a kárigényt.

Különleges esetekben (pl. két külföldi balesete, biztosítás nélküli vagy ismeretlen gépjárművel történő baleset, baleset az UN vagy az NATO kötelékében üzemeltetett járművel stb.) szintén közvetlenül hozzánk fordulhat - kárigényét átvizsgáljuk, megadjuk Önnek a szükséges felvilágosítást, illetve további intézkedés céljából kárigényét eljuttatjuk az illetékeshez.

Kárigényét bejelentheti horvátországi tartózkodása alatt, de utólag, hazautazását követően is.

Sérült járművének kárbecslését lehetőleg annál a biztosítónál kérje, amelynél a kárt okozó gépkocsit biztosították (itt ingyenes), amennyiben ez nem lehetséges, végeztesse más horvát biztosítónál (ez kb. 200 Kuna - 25 €, mely összeget a kárt okozó biztosítója megtéríti). Kisebb kár esetén, illetve amikor a kár a fénykép és a rendőrségi jegyzőkönyv alapján is megállapítható, nem szükséges szakértői kárbecslés. A horvát előírás szerint meg kell téríteni a tárgyi és a személyi kárt is (javítási költségek, kocsivontatás, értékcsökkenés, önrészvállalás a CASCO-ban, a gyógykezelés és az ápolás költségei, jövedelemkiesés, fájdalomdíj...).

Nel caso di un sinistro in Croazia ...


A causa del traffico sempre piu intenso, ogni conducente di auto deve ammettere la possibilita di essere coinvolto in un sinistro. Fortunatamente, la maggioranza dei sinistri causano solo danni materiali, ma sono notevolmente in aumento quelli con danni alla persona, con tutte le conseguenze del caso. Dopo il sinistro La attendono purtroppo, alcune necessarie incombenze, anche assicurative. Nel tentativo di aiutarLa ad affrontare queste ultime nel modo piu congeniale, abbiamo pubblicato questo opuscolo.

A che cosa deve prestare attenzione il conducente straniero per tutelare i propri interessi.

Dopo il sinistro fermi subito la macchina, metta il triangolo e usi tutte le precauzioni necessarie per non intralciare il traffico e creare  pericolo agli altri. In caso di piccolo danno sposti la macchina dalla sede stradale. In ogni caso chiami subito la Polizia (che dopo l'intervento stendera il verbale e Le rilascera "il certificato sui danni alla vettura", la cosiddetta "Potvrda").

Scriva sempre la targa della macchina della controparte, nome ed indirizzo, sia dell'autista che del proprietario, come pure il nome dell'Assicurazione di responsabilita civile con il numero di polizza. Scriva anche il nome e l'indirizzo dei testimoni oculari e, se possibile, faccia qualche foto del luogo del sinistro. Naturalmente, anche Lei deve dare alle altre persone coinvolte nel sinistro i Suoi dati, specialmente quelli della carta verde.

Le proponiamo di usare a tale scopo la "Constatazione amichevole di sinistro" con il testo identico in tutte le lingue, da compilarsi in due copie. La "Constatazione amichevole di sinistro" presenta alcune situazioni tipiche che possono generare un sinistro. Segni con una crocetta la variante adeguata e riproduca la dinamica esatta del sinistro. La "Constatazione amichevole" in nessun caso rappresenta un'ammissione di responsabilita. Essa serve solamente per avere i dati obiettivi e puo essere sottoscritta liberamente. Gli automobilisti dei paesi europei per lo piu possiedono questo modulo (lo ricevono dalle loro assicurazioni o dagli Automobile Clubs). Per gli automobilisti croati il possesso di questo modulo e un obbligo legale.

La Sua richiesta di risarcimento che puo essere costituita dalla "Constatazione amichevole di sinistro" deve essere presentata alla societa assicuratrice presso la quale l'automobilista del veicolo con  targa croata risulta assicurato. In Croazia ci sono 15 Compagnie d'assicurazione che esercitano l'assicurazione di responsabilita civile, con filiali su tutto il territorio della Croazia. La Sua richiesta deve essere indirizzata alla sede dell'assicurazione che puo trovare nell'elenco allegato. All'ultima pagina trovera gli indirizzi e i numeri di telefono degli uffici di alcuni ispettorati che trattano i sinistri esteri, presso i quali Lei potra pure avere tutte le informazioni necessarie e anche inoltrare la richiesta di risarcimento del Suo sinistro.

In casi particolari (per esempio: il sinistro tra stranieri, con vettura non assicurata oppure sconosciuta, vettura appartenente alle truppe (ONU oppure NATO o simili) potra sottoporre direttamente a noi la Sua richiesta e noi potremo darLe le informazioni necessarie oppure trasmettere la Sua richiesta alla societa competente per la liquidazione.

La Sua richiesta puo essere presentata durante Suo soggiorno in Croazia oppure anche dopo il rientro in patria.

Le consigliamo di far eseguire la perizia dei danni riportati dalla Sua vettura presso la compagnia assicuratrice della persona responsabile del sinistro: in questo caso la perizia sara eseguita senza alcuna spesa a Suo carico. Nel caso invece in cui Lei si rivolga ad altra compagnia, il costo della perizia sara di 200 Kuna - 25 € circa e Le verra rimborsato dalla compagnia responsabile. In caso di danni di lieve entita, ossia quando il danno puo essere verificato attraverso le sole fotografie o il verbale dei vigili, la perizia non e necessaria. In conformita con le regole croate vengono rimborsati sia i danni alle cose che quelli alle persone (spese di riparazione, trasporto, svalutazione commerciale, franchigia, spese mediche, mancato guadagno, danno morale ...).

In geval van een ongeval in Kroatië...
 

Ten gevolge van de steeds toenemende verkeersdrukte kan iedere bestuurder van een motorrijtuig bij een ongeval betrokken raken. Alhoewel er bij de meeste verkeersongevallen gelukkig slechts materiële schade ontstaat vinden er helaas ook veel verkeersongevallen met ernstige gevolgen, zoals lichamelijk letsel, plaats. In ieder geval dient u er rekening mee te houden dat na een ongeval talrijke problemen op u kunnen afkomen. Door middel van deze brochure willen wij u helpen deze problemen het hoofd te bieden door u bij te staan inzake de verzekeringsprocedure en uw aanspraken op schadevergoeding.

Wat u als buitenlandse motorrijtuigbestuurder in het oog moet houden om uw rechten veilig te stellen.

Na een ongeval dient u onmiddellijk te stoppen, de plaats van het ongeval te beveiligen en eventuele gewonden te helpen. Bij geringe schade moet u onmiddellijk aan de kant van de weg gaan staan. U moet altijd de politie waarschuwen, die een proces-verbaal zal opmaken en u een ‘certificaat van het beschadigde voertuig’ zal overhandigen.

Noteert u altijd de volgende gegevens: het kenteken van het voertuig, de naam en het adres van de bestuurder en van de eigenaar van het voertuig, de gegevens van de verzekeraar en het polisnummer. Wij adviseren u tevens namen en adressen van eventuele getuigen te noteren en , indien mogelijk, foto’s van de ongevalsplaats te maken. Vanzelfsprekend dient u de overige betrokkenen ook al uw gegevens, vooral die vermeld op uw groene kaart, te verstrekken.

Teneinde deze gegevens te verzamelen raden wij u aan het zogenoemde “Europees aanrijdingsformulier” te gebruiken. In alle talen is de tekst identiek. Het Europees aanrijdingsformulier drukt door en vermeldt een aantal specifieke verkeerssituaties dat tot een verkeersongeval kan leiden.
U kunt de van toepassing zijnde verkeerssituatie gewoon aankruisen en een gedetailleerde situatieschets van het verkeersongeval maken. Het invullen van het aanrijdingsformulier houdt geen erkenning van aansprakelijkheid in. Het dient uitsluitend om objectieve gegevens te verzamelen en het kan dus gerust door u ondertekend worden. De Europese autobestuurders hebben het aanrijdingsformulier gewoonlijk in hun bezit (ze ontvangen het van hun verzekeraar of automobielclub), terwijl de Kroatische bestuurders wettelijk verplicht zijn dit bij zich te hebben.

U kunt uw verzoek om schadevergoeding rechtstreeks bij de Kroatische verzekeraar indienen, waarbij u gebruik kunt maken van het aanrijdingsformulier. Er zijn in Kroatië 15 motorrijtuigverzekeraars, die in heel Kroatië filialen hebben. U dient uw eis tot schadevergoeding aan het hoofdkantoor van de verzekeraar te richten, welke gegevens u kunt terugvinden in de bijgevoegde lijst. Er is tevens een lijst van adressen en telefoonnummers van de bijkantoren. Daar zullen de medewerkers, die meerdere talen spreken, u alle benodigde inlichtingen over de afhandeling van de schade kunnen verstrekken.

In speciale gevallen (bv. wanneer de andere bestuurder ook een buitenlander (een niet-ingezetene van Kroatië) is, bij een ongeval met een onverzekerd of onbekend voertuig, een voertuig van de United Nations, NATO) kunt u zich met uw verzoek rechtstreeks tot ons wenden. Wij zullen u dan alle nodige informatie verstrekken en uw verzoek toevertrouwen aan de dienst verantwoordelijk voor de afhandeling van dergelijke schadegevallen.

Uw aanspraak op schadevergoeding kunt u zowel reeds tijdens uw verblijf in Kroatië, alsook na uw terugkomst thuis kenbaar maken.

De schade aan het motorrijtuig zal, voor zover mogelijk, door de experts van de verzekeraar van de aansprakelijke bestuurder (kostenloos) vastgesteld moeten worden. Is dit echter niet mogelijk dan kunt u ook een expert van een andere Kroatische verzekeraar inschakelen. De kosten die hiermee gemoeid zijn bedragen 200 Kuna/25 € en worden vergoed door de verzekeraar van de aansprakelijke partij. Mocht deze optie door tijdgebrek ook niet tot de mogelijkheden behoren, dan kan de expertise ook in uw eigen land plaatsvinden.

Bij geringe schade, indien men de schadeomvang aan de hand van foto’s en het politierapport kan vaststellen, is expertise niet noodzakelijk. Op grond van de Kroatische wetgeving wordt zowel de materiële schade als het lichamelijke letsel vergoed. (reparatiekosten, kosten voor het wegtakelen van het voertuig, waardevermindering, het eigen risico ingeval van een casco-verzekering, medische en geneeskundige behandelingskosten, beroepsschade, morele schade….)
 

W przypadku kolizji drogowej na terenie Chorwacji ...


Przy dzisiejszym natężeniu ruchu drogowego każdy kierowca musi liczyć się z możliwością swojego zaangażowania w kolizję drogową. Chociaż przy większości kolizji powstają, na szczęście, tylko szkody materialne, często zdarzają się niestety także wypadki, w których powstają szkody osobowe. W każdym przypadku kolizji drogowej muszą jednak Państwo liczyć się z pewnymi problemami, z którymi się Państwo zetkną. Naszym życzeniem jest, przy pomocy tej ulotki informacyjnej, przynajmniej w odniesieniu do ubezpieczenia i Państwa roszczeń odszkodowawczych, służyć Państwu radą.

Co kierowca musi zrobić, by móc zrealizować swoje prawa?

W przypadku kolizji drogowej prosimy o natychmiastowe zatrzymanie pojazdu, zabezpieczenie miejsca wypadku i ewentualne udzielenie pomocy rannym. Przy drobnych szkodach należy niezwłocznie zjechać na pobocze. W każdym przypadku prosimy o powiadomienie policji, która sporządzi protokół i wyda Państwu policyjne zaświadczenie o wypadku (Potvrda).

Koniecznie należy zanotować numery rejestracyjne, nazwiska i adresy kierowców i właścicieli pojazdów biorących udział w zdarzeniu oraz nazwę ich ubezpieczyciela i numer polisy. Należy także zanotować nazwiska i adresy świadków. Jeżeli istnieje taka możliwość należy sfotografować miejsce wypadku. Oczywiście również Pánstwo powinni udzielić takich samych informacji o sobie innym uczestnikom, a przede wszystkim podać dane z Zielonej Karty.

Dla spisania danych proponujemy Państwu użycie formularza tzw. "Europejskiego zgłoszenia szkody". Tekst tego formularza jest identyczny we wszystkich językach. "Europejskie zgłoszenia szkody" są samokopiujące i zawierają kilka typowych sytuacji drogowych, które mogą prowadzić do kolizji. Należy je odpowiednio zakreślić, szkic powinien być wykonany w miarę możliwości dokładnie. Wypełnienie tego zgłoszenia szkody w żadnym wypadku nie oznacza przyznania się do winy. Służy ono jedynie do zapisania obiektywnych danych. Dlatego można z czystym sumieniem je podpisać. Kierowcy z krajów europejskich zazwyczaj są zaopatrzeni w takie formularze (otrzymują je od swoich ubezpieczycieli lub automobilklubów), a chorwaccy kierowcy są prawnie zobowiązani do ich posiadania.

Swoje roszczenia odszkodowawacze mogą Państwo zgłaszać u ubezpieczyciela OC chorwackiego sprawcy wypadku (do tego celu może być wykorzystane "Europejskie zgłoszenie szkody"). W Chorwacji istnieje 15 towarzystw ubezpieczeniowych, posiadających oddziały w całym kraju. Prosimy kierować Państwa roszczenia na adres wymienionej w spisie siedziby zakładu ubezpieczeniowego. Dalej podajemy także adresy i numery telefonów kilku oddziałów, w których także mogą Państwo zgłaszać swoje roszczenia. Mogą tam Państwo uzyskać wszelkie informacje o regulacji szkód od pracowników władających językami obcymi.

W przypadkach szczególnych (np. jeżeli stroną przeciwną także jest cudzoziemiec, przy zderzeniu z nie ubezpieczonym pojazdem, w przypadku ucieczki sprawcy z miejsca zdarzenia, przy kolizjach z pojazdami należącymi do ONZ lub NATO, itp.) mogą Państwo zwracać się także bezpośrednio do nas - udzielimy Państwu wszelkich niezbędnych informacji i w razie konieczności skierujemy Państwa roszczenia do właściwej instytucji, zajmującej się regulacją tego typu szkód.

Swoje roszczenia mogą Państwo zgłaszać zarówno bezpośrednio w czasie swojego pobytu w Chorwacji, jak również po powrocie do kraju.

Szkoda w pojeździe powinna, w miarę możliwości, zostać oceniona przez ekspertów ubezpieczyciela strony przeciwnej (bezpłatnie) lub, jeżeli nie jest to możliwe, można skorzystać z usług ekspertów innych chorwackich towarzystw ubezpieczeniowych (opłata wynosi ok. 200 kun - ok. 25 € - są zwracane przez ubezpieczyciela sprawcy). Jeżeli z przyczyn czasowych nie jest to możliwe, oględziny mogą zostać wykonane także w Państwa kraju.

Przy drobnych szkodach, względnie w przypadku gdy zakres szkody może być ustalony na podstawie zdjęć i protokołu policyjnego, ocena techniczna pojazdu nie jest wymagana. Zgodnie z prawem chorwackim pokrywane są zarówno szkody rzeczowe, jak i osobowe (koszty naprawy, holowania, utrata wartości, udział własny z ubezpieczenia AC, koszty leczenia i opieki, utrata zarobków, zadośćuczynienie za utratę zdrowia ...).

V prípade dopravnej nehody v Chorvátsku ...


Pri dnešnej hustote dopravy každý vodič musí rátat' s možnost'ou účasti na dopravnej nehode. Našt'astie, najčastejšie sa stávajú dopravné nehody, pri ktorých vznikú len materiálne škody, hoci, nanešt'astie, sa stáva i vel'ký počet dopravných nehôd s ovel'a t'ažšími následkami. V každom prípade po dopravnej nehode Vás čakajú mnohé problémy. So želaním pomôct' Vám v tekejto situácii, aspoň v oblasti, ktorá sa týka poistenia, vydali sme tieto pokyny.

Na čo všetko by zahraniční vodiči mali upriamit' pozornost', aby mohli uplatnit' svoje práva.

Po každej dopravnej nehode ihned' zastavte vozidlo, zabezpečte miesto nehody a pomôžte zraneným osobám. V prípade menšej škody vozidlo odtiahnite na stranu. V každom prípade zavolajte dopravnú políciu, ktorá na mieste nehody zostaví zápisnicu a vydá Vám "Potvrdenie o spôsobenej škode na vozidle" (Potvrda).

V každom prípade si zapíšte štátnu poznávaciu značku, mená a adresy vodičov a majitel'ov vozidiel - účastníkov dopravnej nehody, údaje o poist'ovni poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou vozidla a číslo poistky. Taktiež zapíšte mená a adresy očitých svedkov a podl'a možnosti odfotografujte miesto nehody. Je samozrejmé, že aj Vy musíte ostatným spoluúčastníkom nehody dat' Vaše údaje, čo sa v prvom rade vzt'ahuje na údaje zo "zelenej karty".

Za tým účelom Vám navrhujeme použit' takzvanú "Európsku správu o nehode" s rovnakým znením vo všetkých jazykoch a vypísat' ju v dvoch exemplároch. "Európska správa o nehode" obsahuje rad typických situácií, ktoré môžu zapríčinit' dopravné nehody. Krížikom označte zodpovedajúci variant a vypracujte, čím presnejšiu skicu nehody. Európskou správou sa v nijakom prípade nepriznáva vina. Používa sa kvôli zozbieraniu objektívnych údajov, a preto ju bez problémov môžete podpísat'. Vodiči z európskych krajín sú týmto formulárom zväčša vybavení (dostávajú ho od svojich poist'ovní a autoklubov), a chorvátski vodiči podl'a Zákona o poistení musia mat' uvedený formulár.

Vašu žiadost' o odškodnenie (môže to byt' aj "Európska správa o nehode") podajte v poist'ovni, v ktorej bol vodič vozidla s chorvátskou štátnou poznávacou značkou poistený. V Chorvátsku je 15 poist'ovní, ktoré sa spolu so svojimi pobočkami na území celého Chorvátska zaoberajú automobilovým poistením zodpovednosti zo škody. Vašu žiadost' pošlite priamo na adresu riaditel'stva poist'ovne, ktorú môžete nájst' na priloženom zozname. Na poslednej strane uvádzame aj adresy a telefónne čísla služieb pre medzinárodné škody jednotlivých pobočiek, na ktoré si môžete podat' žiadost' o odškodnenie a ktoré Vám môžu poskytnút' všetky potrebné informácie o spracovaní údajov ohl'adom vzniknutej škody.

Vo zvláštnych prípadoch (napr. v prípade zrážky vozidiel dvoch cudzincov, zrážky s nepoisteným alebo neznámym vozidlom, vozidlom OSN alebo NATO a pod.), obrát'te sa priamo na nás - Vašu žiadost' posúdime a poskytneme Vám potrebné informácie, prípadne Vašu žiadost' o odškodnenie postúpime zodpovednému orgánu na spracovanie.

Žiadost' o odškodnenie môžete podat' počas Vášho pobytu v Chorvátsku alebo po návrate do vlasti.

Odhad škody na vozidle vykonajte podl'a možnosti v poist'ovni, v ktorej bol pôvodca škody poistený (bezplatne). V prípade, že to nie je možné, odhad môžete vykonat' aj v inej chorvátskej poist'ovni (vo výške 200 Kuna - 25 € - uvedená suma Vám bude preplatená od poist'ovatel'a pôvodcu škody). Pri menších škodach, ked' sa ich rozsah môže vidiet' na fotografiách a v policajnej zápisnici, odhad škody nie je potrebný. Podl'a chorvátskych predpisov sa uhradia materiálne a osobné škody (náklady opravy, náklady odt'ahovacej služby, úbytok na hodnote, franšíza, výdaje za liečenie a ošetrovanie, strata zárobku, odškodné za bolestné ...).

V primeru prometne nesreče na Hrvaškem ...


Pri današnji gostoti prometa mora vsak udeleženec v prometu računati na to, da je lahko udeleženec v prometni nesreči. Na srečo se v pretežni meri dogajajo prometne nesreče, kjer nastane samo materialna škoda, na žalost pa se zgodi tudi veliko prometnih nesreč z veliko težjimi posledicami. Po prometni nesreči Vas v vsakem primeru čakajo številne težave. Z željo, da Vam v takšni situaciji pomagamo, vsaj v delu, ki se nanaša na zavarovanje, smo pripravili ta navodila.

Na kaj morajo biti pozorni tuji vozniki zaradi uveljavljanju svojih pravic.

Po prometni nesreči takoj zaustavite avto, zavarujte kraj nesreče in pomagajte ponesrečenim osebam. V primeru manjše škode vozilo takoj odmaknite ob rob cestišča. V vsakem primeru pokličite policijo, ki bo naredila policijski zapisnik in Vam izdala "Potrdilo o poškodbi vozila" (Potvrda).

Vsekakor si zapišite registrsko številko, ime in naslov voznika in lastnika vozil, ki so bila udeležena v nesreči, kakor tudi podatke o zavarovanju avtomobilske odgovornosti in številko te police. Prav tako si zapišite imena in naslove očividcev in če je mogoče, tudi fotografirajte mesto nesreče. Ravno tako morate tudi Vi dati Vaše podatke ostalim udeležencem - to se nanaša predvsem na podatke iz zelene karte.

Predlagamo Vam, da v te namene uporabite "Evropsko poročilo o nesreči", ki ima identičen tekst v vseh jezikih in se izpisuje v dvojniku. "Evropsko poročilo o nesreči" vsebuje vrsto tipičnih situacij, ki lahko pripeljejo do prometne nesreče. S križcem označite odgovarjajočo varianto in izdelajte čimbolj natančno skico nesreče. Z evropskim poročilom se nikakor ne prizna krivde. Evropsko poročilo se uporablja izključno za pridobitev objektivnih podatkov in se lahko podpiše. Vozniki iz evropskih držav v glavnem imajo pri sebi ta obrazec (dobijo ga od svojih zavarovalnic in avto klubov), hrvaški vozniki ga po hrvaških predpisih morajo imeti.

Vaš odškodninski zahtevek (to je lahko tudi "Evropsko poročilo o nesreči") vložite na zavarovalnici, pri kateri je zavarovan voznik vozila s hrvaško registracijo. V Hrvaški je 15 zavarovalnic, ki se ukvarjajo z zavarovanjem avtomobilske odgovornosti - s podružnicami na področju cele Hrvaške. Vaš odškodninski zahtevek naslovite direktno na Upravo zavarovalnice, katere naslov najedete na priloženem seznamu. Na zadnji strani navajamo naslove in telefonske številke služb za reševanje mednarodnih škod posameznih podružnic, kjer lahko prav tako vložite odškodniski zahtevek ter dobite vse informacije o likvidaciji škode.

V posebnih primerih (npr. v primeru nesreče dveh tujcev, nesreče z nezavarovanim ali neznanim vozilom, vozilom UN ali NATO - SFOR ipd.) se lahko ravno tako obrnete na nas - mi bomo Vaš odškodninski zahtevek proučili, Vas ustrezno informirali ali posredovali Vaš odškodninski zahtevek pristojni službi v obravnavanje.

Vaš odškodninski zahtevek lahko vložite v času bivanja na Hrvaškem, lahko pa tudi naknadno, po vrnitvi v Vašo državo.

Cenitev škode na Vašem vozilu po možnosti izvršite na zavarovalnici, pri kateri je povzročitelj nesreče zavarovan (brezplačno), če pa to ni mogoče, pa na zavarovalnici (cena je okrog 200 kun - 25 € - to vsoto Vam bo povrnila zavarovalnica, pri kateri je zavarovan povzročitelj prometne nesreče). Pri manjših škodah, oziroma kadar je obseg škode mogoče videti iz fotografij policijskega zapisnika, cenitev ni potrebna. V skladu s hrvaškimi predpisi se povrne tako škoda na stvareh (materialna) kot škoda na osebah (nematerialna) - stroški popravila, vleke, zmanjšanja vrednosti pri kasko zavarovanju, stroški zdravljenja in nege, izguba na zaslužku, telesne bolečine ...